| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Adel

Page history last edited by Anne 5 years, 4 months ago

Het Keizerrijk Elerion is een gelaagde samenleving met verschillende standen. Men kent een onderscheid tussen:

  • adel, die een bevoorrechte positie hebben en bestuurlijke functies bekleden;
  • de burgerij, die burgerrechten hebben;
  • en er zijn ook inwoners zonder burgerrechten, zoals humanoïden die dit niet hebben aangevraagd.

 

Raad van Hoge Adel

De Raad van Hoge Adel houdt zich bezig met het de registratie van adel in het Keizerrijk Elerion en brengt adviezen uit aan keizerin Leta bij verheffing in de adelstand. De Raad gaat ook over de heraldische wapens die bij de titels horen.

 

Het hoofd van de Raad van Hoge Adel is Hertog Jean-Francois Froideville de Mon’o. Eén van de leden van de Raad is baron Louis van Rozen-Lindenburg.

 

Verheffing in de adelstand

Men kan in bijzondere gevallen tot de adelstand worden verheven. Een goed voorbeeld daarvan zijn ridders in de orde van de rozen, wanneer een schildknaap tot ridder wordt geslagen wordt hij of zij geadeld.

 

Een adellijke titel is niet automatisch overerfbaar. De keizerin bepaalt bij de benoeming of dat het geval is. Kinderen krijgen vaak de titel jonker / jonkvrouw als de titel van pa of ma hoger is.

Wanneer men in het huwelijk treedt met iemand van adel krijgt men een titel toegekend.

 

Rechten en plichten

De adelstand kent rechten: men heeft een bevoorrechte positie ten opzichte van burgers. Het Wetboek van beloning en straf maakt hierin duidelijk onderscheid. Bij de titel wordt ook een gebied aangewezen met de plicht om ‘wijs en rechtvaardig’ te besturen.

 

Adelbrief

Op de adelbrief staat de titel van de persoon van adel, wanneer de titel is toegekend, of deze erfelijk is en het Heraldische Wapenschild (eventueel met een motto van de adellijke familie). De adelbrief vormt het bewijs dat iemand van adel is. Het is echter onverstandig om iemand van adel naar zijn of haar adelbrief te vragen, dit kan worden ervaren als een grove belediging.

 

Titels

Adellijke titels zijn op volgorde van stand:

 

Keizer / Keizerin

Aarts-hertog / Aarts-hertogin

Hertog / Hertogin

Markies / Markiezin (voorbehouden aan de Keizerlijke familie)

Graaf / Gravin

Burggraaf / Burggravin

Baron / Barones

Jonker / Jonkvrouw

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.